Licytacje nieruchomości

KM 1076/16

O B W I E S Z C Z E N I E  O  L I C Y T A C J I  N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do […]
Data licytacji: 2018-02-07