Licytacje nieruchomości

KM 617/16 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do […]
Data licytacji: 2019-02-06