licytacja udziału 1/6 nieruchomości położonej pod adresem Os. Orła Białego 62 w Poznaniu

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski, na podstawie przepisu art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 16/21 oraz inne, w dniu w  14-03-2024 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem
Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań w sali nr 8, odbędzie się druga licytacja udziału 1/6 nieruchomości położonej pod adresem: os. Orła Białego 62 w Poznaniu będącej własnością dłużnika: Izabella Czapczyk. Lokal mieszkalny nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
Szacowany lokal mieszkalny zlokalizowany jest na os. Orła Białego. Otoczenie budynku, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal, stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej średniowysokiej i wysokiej, tereny stanowiące zaplecze handlowo – usługowe oraz obiekty służące rekreacji typowej dla zabudowy osiedlowej. Dojazd do budynku jest dogodny – odbywa się ul. Kurlandzką, która jest drogą asfaltową, a następnie drogami osiedlowymi o niewielkim natężeniu ruchu. Dojście do budynku utwardzone zostało asfaltem. Dostępność komunikacyjna korzystna, w sąsiedztwie nieruchomości położone są przystanki autobusowe (przy ul. Kurlandzkiej) oraz tramwajowe przy ul. Żegrze.
Lokal mieszkalny nr 21 położony jest na X piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Funkcjonalnie składa się
z następujących pomieszczeń:salonu z wyjściem na balkon, dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC, korytarza. Standard wykończenia pomieszczeń określono jako korzystny. Funkcjonalność określono jako korzystną: z lokalem funkcjonalnie związane jest pomieszczenie gospodarcze, zlokalizowane na parterze, lokal posiada oddzielną, jasną kuchnię, lokal posiada balkon, lokal posiada oddzielną łazienkę oraz WC, układ funkcjonalny pomieszczeń jest korzystny. Powierzchnia użytkowa: 62,60 m2. Powierzchnia użytkowa przyjęta została na podstawie pomiarów pomieszczeń wykonanych w dniu wizji lokalnej oraz zgodnie z pismem ze Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych z dnia 23 marca 2022 roku.
Suma oszacowania udziału wynosi 72 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi
48 566,67 zł.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal po uprzednim skontaktowaniu się z komornikiem. W kancelarii komornika można przeglądać protokół opisu i oszacowania.
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 7 285,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na konto komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 72 1600 1462 1828 0895 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Cena wywołania: 48 566,67 zł
Data licytacji: 2024-03-14