ierwsza licytacja następujących nieruchomości: działki nr 3/14 położonej w Poznaniu, obręb Spławie, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi KW PO2P/00278125/2; działki nr 3/15 położonej w Poznaniu, obręb Spławie, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi KW PO2P/00278127/6; działki nr 3/39 położonej w Poznaniu, obręb Spławie, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi KW PO2P/00278128/3; działka nr 3/16 położonej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi KW PO2P/00275557/8 działka nr 3/17 położonej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi KW PO2P/00275558/5.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 27/21 w dniu 21-03-2024 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika pod adresem:
Luboń, ul. Szafirowa 5 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja następujących nieruchomości: działki nr 3/14 położonej w Poznaniu, obręb Spławie, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi KW PO2P/00278125/2; działki nr 3/15 położonej w Poznaniu, obręb Spławie, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi KW PO2P/00278127/6; działki nr 3/39 położonej w Poznaniu, obręb Spławie, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi KW PO2P/00278128/3; działka nr 3/16 położonej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi
KW PO2P/00275557/8 działka nr 3/17 położonej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi KW PO2P/00275558/5.

Budowle i inne urządzenia oraz przeznaczenie gospodarcze, oraz sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika
Opis nieruchomości
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w Poznaniu, w południowo – wschodniej, peryferyjnej części miasta, niedaleko granicy Poznania przy ul. Bobrownickiej (nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej), która jest drogą utwardzoną asfaltem, o przeciętnym, lokalnym natężeniu ruchu kołowego. Najbliższe otoczenie tworzą działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (także w trakcie realizacji), pola uprawne, tereny leśne, działka nr 3/39 przylega bezpośrednio do przepompowni ścieków „PS8”. Zaplecze handlowo – usługowe mieści się w dalszym sąsiedztwie.
Zakres inwestycji dotyczy budowy zespołu czterech identycznych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych, wolnostojących na działkach nr 3/14, 3/15, 3/16 oraz 3/17. Wydane pozwolenie na budowę nie obejmuje swoim zakresem działki nr 3/39, która w dniu wizji lokalnej była niezabudowana. W dniu wizji lokalnej na działkach nr 3/14, 3/15, 3/16 oraz 3/17 zastano przerwane prace budowlane, o różnym stopniu zaawansowania prac budowlanych. Zaprojektowano budynek w formie dwóch, przesuniętych względem siebie prostopadłościanów. Wejście do budynku wspólne dla obu lokali o pow. 108,53 m2oraz 105,45 m2. Oba mieszkania dostępne są z komunikacji w parterze, są piętrowe i mają dostęp do części rekreacyjnej działki do wyłącznego użytkowania. Dla potrzeb wyceny przyjęto standard wykończenia budynku / wyposażenia w instalacje, po zakończeniu inwestycji jako korzystny.

Opis nieruchomości – KW nr PO2P/00278125/2
Nieruchomość składa się z działki nr 3/14, stanowiącej prawo własności gruntu, o powierzchni 1 043 m2. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego równoległoboku oraz płaskie ukształtowanie terenu. Nieruchomość została częściowo ogrodzona w części frontowej oraz wzdłuż sąsiedni działki nr 3/4 siatką handlową. Wjazd na teren nieruchomości możliwy jest bezpośrednio z drogi Bobrownickiej poprzez dwuskrzydłową bramę o niekorzystnym stanie technicznym. W dniu wizji lokalnej zastano przerwane prace budowlane, związane z budową wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
dwulokalowego. Budynek usytuowany jest w głębi działki (w centralnej części) – tj. min. 23 m od granicy frontowej, równolegle do dłuższych granic działek. Budynek będący w trakcie realizacji (stopnień zaawansowania inwestycji 10,96%), o powierzchni użytkowej wynoszącej 224,91 m2z dwoma lokalami mieszkalnymi o pow. 108,53 m2i 105,45 m2; części wspólne (przedsionek) 10,93 m2.Teren niezabudowany nie został zagospodarowany i porośnięty jest roślinnością ruderalną. Uzbrojenie stanowią następujące sieci: energetyczna (w ulicy), wodna (w ulicy), kanalizacyjna (na działce), gazowa (na działce) oraz telekomunikacyjna (w ulicy).

Opis nieruchomości – KW nr PO2P/00278127/6
Nieruchomość składa się z działki nr 3/15, stanowiącej prawo własności gruntu, o powierzchni 1 017 m2. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego równoległoboku oraz płaskie ukształtowanie terenu. Nieruchomość została częściowo ogrodzona jedynie w części frontowej siatką handlową o znacznym stopniu zużycia. Wjazd na teren nieruchomości możliwy jest bezpośrednio z drogi Bobrownickiej. W dniu wizji lokalnej zastano przerwane prace budowlane, związane z budową wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego. Budynek usytuowany jest w głębi działki (w centralnej części) – tj. min. 23 m od granicy frontowej, równolegle do dłuższych granic działek. Budynek będący w trakcie realizacji (stopnień zaawansowania inwestycji 0,60%), o powierzchni użytkowej wynoszącej 224,91 m2z dwoma lokalami mieszkalnymi o pow. 108,53 m2i 105,45 m2; części wspólne (przedsionek) 10,93 m2. Teren niezabudowany nie został zagospodarowany i porośnięty jest roślinnością ruderalną. Uzbrojenie stanowią następujące sieci: energetyczna (w ulicy), wodna (w ulicy), kanalizacyjna (na działce), gazowa (w ulicy), telekomunikacyjna (w ulicy).
Opis nieruchomości – KW nr PO2P/00275557/8
Nieruchomość składa się z działki nr 3/16, stanowiącej prawo własności gruntu, o powierzchni 1 099 m2. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego równoległoboku oraz płaskie ukształtowanie terenu. Nieruchomość została częściowo ogrodzona w części frontowej siatką handlową o znacznym stopniu zużycia. Wjazd na teren nieruchomości możliwy jest bezpośrednio z drogi Bobrownickiej. W dniu wizji lokalnej zastano przerwane prace budowlane, związane z budową wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego. Budynek usytuowany jest w głębi działki (w centralnej części) – tj. min. 23 m od granicy frontowej, równolegle do dłuższych granic działek. Budynek będący w trakcie realizacji (stopnień zaawansowania inwestycji 30,07%), o powierzchni użytkowej wynoszącej 224,91 m2z dwoma lokalami mieszkalnymi o pow. 108,53 m2i 105,45 m2; części wspólne (przedsionek) 10,93 m2. Teren niezabudowany nie został zagospodarowany i porośnięty jest roślinnością ruderalną. Uzbrojenie stanowią następujące sieci: energetyczna (w ulicy), wodna (w ulicy), kanalizacyjna (na działce), gazowa (w ulicy), telekomunikacyjna (w ulicy).

Opis nieruchomości – KW nr PO2P/00275558/5
Nieruchomość składa się z działki nr 3/17, stanowiącej prawo własności gruntu, o powierzchni 1 098 m2. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego równoległoboku oraz płaskie ukształtowanie terenu. Nieruchomość nie została ogrodzona. Wjazd na teren nieruchomości możliwy jest bezpośrednio z drogi Bobrownickiej. W dniu wizji lokalnej zastano przerwane prace budowlane, związane z budową wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego. Budynek usytuowany jest w głębi działki (w centralnej części) – tj. min. 23 m od granicy frontowej, równolegle do dłuższych granic działek. Budynek będący w trakcie realizacji (stopnień zaawansowania inwestycji 34,11%), o powierzchni użytkowej wynoszącej 224,91 m2z dwoma lokalami mieszkalnymi o pow. 108,53 m2i 105,45 m2; części wspólne (przedsionek) 10,93 m2. Teren niezabudowany nie został zagospodarowany i porośnięty jest roślinnością ruderalną. Uzbrojenie stanowią następujące sieci: energetyczna (w ulicy), wodna (na działce), kanalizacyjna (na działce), gazowa (w ulicy), telekomunikacyjna (w ulicy).

Opis nieruchomości – KW nr PO2P/00278128/3
Nieruchomość składa się z działki nr 3/39, stanowiącej prawo własności gruntu, o powierzchni 1 000 m2. Działka posiada kształt regularny oraz posiada płaskie ukształtowanie terenu, z sięgaczem do ul. Bobrownickiej, o długości ~18 m i szerokości 4,5 metra. Nieruchomość nie jest objęta wydanym pozwoleniem na budowę. Została częściowo ogrodzona jedynie wzdłuż sąsiednich działek o nr 3/13 oraz 20/2 – płotem panelowym oraz siatką handlową na słupkach stalowych. Wjazd na teren nieruchomości możliwy jest bezpośrednio z ul. Bobrownickiej. Teren niezabudowany nie został zagospodarowany i porośnięty jest roślinnością ruderalną. Działka w południowo – zachodniej części przylega do działki nr 3/13 na której znajduje się przepompownia ścieków „PS 8”. Uzbrojenie stanowią następujące sieci: energetyczna (w ulicy), wodna (w ulicy), kanalizacyjna (na działce), gazowa (w ulicy), telekomunikacyjna (w ulicy).

W powołaniu na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Michałowo – Bobrownicka w Poznaniu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Poznania nr XXVIII/380/VI/2012 z dnia 20.03.2012 roku, przedmiotowe nieruchomości, położone są na
terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 20 MN) – uchwała Dz.U.W.W. Rocznik 2012, poz. 2531.

Suma oszacowania wynosi 3 274 260,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 455 695,00 zł. Rękojmia wynosi 327 426,00zł. Nieruchomość jest obciążona podatkiem VAT.
Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Bank BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 72 1600 1462 1828 0895 4000 0001.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią Komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Mirosław Fiałkowski