pierwsza licytacja nieruchomości nr KW PO2P/00045318/0

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO2P/00045318/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-02-2024r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja należącej do Dłużnika nieruchomości położonej w Puszczykowie, nr działki 65/1, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00045318/0.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części Puszczykowa, na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy ulicy Krzywej. Jest to droga utwardzona kostką brukową, oświetlona, o korzystnym stanie użytkowym. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi analogiczna zabudowa mieszkaniowa z uzupełniającą funkcją gospodarczą, działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz tereny leśne. W dalszym zasięgu mieszczą się niezbędne punkty handlowo-usługowe oraz administracji publicznej. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej. Działka nr 65/1 o powierzchni 534 m2, położona jest w pierwszej linii zabudowy ul. Krzywej. Parcela o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu prostokątnego, mająca płaskie ukształtowanie terenu. Nieruchomość została w całości ogrodzona siatką handlową na słupkach stalowych oraz za pomocą ogrodzenia panelowego drewnianego. Wejście na teren nieruchomości odbywa się poprzez stalową furtkę, natomiast wjazd bramą dwuskrzydłową (bez napędu elektrycznego). W części frontowej działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej (o pow. użytkowej 106,70 m2). Teren niezabudowany w całości zagospodarowany m.in. nasadzeniami ozdobnymi w postaci drzew, krzewów oraz trawą. Dojście do budynku utwardzone kamieniem, natomiast podjazd dla samochodów nie został utwardzony. Uzbrojenie stanowią następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa (w drodze). Na działce nr 65/1 mieści się budynek mieszkalny jednorodzinny murowany, wykonany w technologii tradycyjnej, w zabudowie wolnostojącej. Obiekt wybudowany najprawdopodobniej w latach 70-tych XX wieku. Obiekt składający się z przyziemia i kondygnacji wysokiego parteru, kryty dachem płaskim. Wejście do budynku odbywa się z części frontowej, natomiast z tyłu możliwe jest wejście do kotłowni oraz dobudowanego pomieszczenia gospodarczego o pow. 7,66 m2 Powierzchnia użytkowa 106,70 m2 . Ze względu na jakoś wykorzystanych materiałów wykończeniowych, stan techniczny budynku oraz niską wysokość pomieszczeń, przyjęto standard wykończenia wnętrz / stan techniczny jako skrajnie niekorzystny. Zgodnie z treścią uchwały nr 334/18/VII z dnia 2018-08-28 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 – część A. (publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018-09-17, poz. 7079), przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol: 2MN1).
Suma oszacowania wynosi 539 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 404 850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 980,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 72 1600 1462 1828 0895 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem dokładnego terminu, oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.