OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI PO2P/00132133/6

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI PO2P/00132133/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 kwiecień 2021 r o godzinie 12.00 w kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się przy ul. Szafirowej 5 w Luboniu odbędzie się

p i e r w s z a   l i c y t a c j a

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej: Poznań, ul. Wagrowskej 5 nr działki 5/5 w Poznaniu dla której Sąd
Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW PO2P/00132133/6.

Działka nr 5/5 o powierzchni 14 562 m2, posiada kształt zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu jest płaskie. Na
działce znajdują się słupki betonowe, stanowiące fragment ogrodzenia, nie pokrywającego się w pełni z obrysem
granicy działki. Parcela zabudowana destruktem budynku magazynowego, od dłuższego czasu nieużytkowanego.
Działka porośnięta kilkunastoletnim drzewostanem mieszanym, na terenie wytworzył się różnowiekowy,
różnogatunkowy drzewostan, pochodzący przede wszystkim z samosiewu. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega
równolegle.
Budynek kilkunastoletni, składający się z dwóch części – części magazynowej oraz części socjalnej, do której dostęp
odbywał się poprzez łącznik. Każda z części wybudowana została na rzucie zbliżonym do prostokąta, w technologii
mieszanej. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, przykryty jest dachem dwuspadowym. Budynek położony jest
centralnej części działki 5/5. Obiekt od kilku lat nieużytkowany. W wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia został
on w całości zdewastowany. Wszystkie drzwi oraz bramy zostały zdemontowane wraz z ościeżnicami, natomiast w
oknach powybijano wszystkie szyby. Zarówno pokrycia ścienne jak i posadzki zostały zniszczone. W części tylnej
obiektu widoczne są na ścianach i suficie ślady po pożarze.
Uzbrojenie terenu: kanalizacja – w zasięgu, sieć wodociągowa – na działce, energia elektryczna – w ulicy Wagrowskiej,
przewód telekomunikacyjny – w ulicy Wagrowskiej.

Przedmiot licytacji oszacowano na kwotę (brutto ) 9 517 100,00 zł
Cena wywołania wynosi 7 137 825,00 zł i stanowi 3/4 sumy oszacowania.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
tj. 951 710,00zł. Rękojmia powinna być złożona w formie przelewu na rachunek bankowy Komornika rękojmia
może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej do dnia
poprzedzającego licytację.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika
BNP Paribas Bank Polska S.A. 72 1600 1462 1828 0895 4000 0001

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie lub przedmiotów razem z zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności .Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów Licytacja odbędzie się na podstawie art.1013.6 kpc. Zgodnie z treścią art.869 kpckomornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie zaofiaruje wyższej ceny. Zgodnie z treścią art. 871 kpc nabywca po udzieleniu mu przybicia będzie obowiązany do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym reszta ceny powinna być uiszczona komornikowi do godziny dwunastej dnia następnego.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem dokładnego terminuoraz przeglądać w kancelarii komornika akta sprawy oraz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
Komornik Sądowy

Mirosław Fiałkowski

Cena wywołania: 9517100 zł
Data licytacji: 2021-04-27