OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI PO2P/00010193/3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
PO2P/00010193/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 kwietnia 2020r o godzinie 13.00 w sali nr 8 Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę w Poznaniu przy
al. .Marcinkowskiego Karola 32,odbędzie się
p i e r w s z a l i c y t a c j a
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Luboniu przy ul. Wojska Polskiego 79-działka nr 94/5, 94/7, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą PO2P/00010193/3.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Luboniu przy ulicy Wojska Polskiego, będącej drogą utwardzoną asfaltem, o przeciętnym stanie użytkowym i lokalnym natężeniu ruchu. Otoczenie stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne. W zasięgu mieszczą się niezbędne punkty handlowo-usługowe oraz administracji publicznej. Otoczenie należy określić jako przeciętne.
Działka zabudowana nr 94/7 o powierzchni 822 m2, położona jest w pierwszej linii zabudowy ul. Wojska Polskiego. Parcela o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta ze ściętym narożnikiem, mająca płaskie ukształtowanie terenu. Nieruchomość została ogrodzona w części frontowej oraz wzdłuż wschodniej granicy działki siatką handlową na słupkach stalowych. Wejście na teren nieruchomości odbywa się poprzez stalową furtkę, natomiast wjazd bramą dwuskrzydłową (bez napędu elektrycznego). W części frontowej działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej (o pow. użytkowej 39,42 m2), natomiast tuż za nim znajduje się budynek gospodarczy (o pow. zabudowy 48 m2). W części południowo – wschodniej działki znajduje się garaż oraz budynek gospodarczy nietrwale związane z gruntem. Teren niezabudowany w całości zagospodarowany m.in. nasadzeniami ozdobnymi w postaci drzewek i krzewów oraz pielęgnowaną trawą. W centralnej części działki usytuowana została studnia głębinowa.
Na działce nr 94/7 mieści się budynek mieszkalny jednorodzinny murowany, wykonany w technologii tradycyjnej, w zabudowie wolnostojącej. Obiekt wybudowany pod koniec XIX wieku i został wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym. Do budynku możliwy jest dostęp z części tylnej budynku. Budynek przykryty został dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Budynek jest użytkowany na cele mieszkalne. Powierzchnia użytkowa 39,42 m2. Pomieszczenia budynku, wykończone były w podstawowym standardzie.
Na przedmiotowej działce za budynkiem mieszkalnym znajduje się budynek gospodarczy. Jest to obiekt wybudowany pod koniec XIX wieku, w technologii tradycyjnej na rzucie zbliżonym do litery „L”. Obiekt częściowo dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Przykryty jest dachem jednospadowym, pokrytym papą. Stan techniczny / standard budynku należy określić jako podstawowy. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy: 48 m2.
Działka niezabudowana nr 94/5 o powierzchni 542 m2, położona jest w drugiej linii zabudowy ul. Wojska Polskiego. Parcela o kształcie regularnym, prostokątnym, mająca płaskie ukształtowanie terenu. Nieruchomość została ogrodzona w części tylnej oraz wzdłuż wschodniej granicy działki siatką handlową na słupkach stalowych oraz prefabrykowanymi elementami betonowymi. Teren porośnięty roślinnością trawiastą oraz m.in. nasadzeniami ozdobnymi w postaci drzewek i krzewów.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Żabikowo Centrum – Południe” zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Luboń nr VIII/40/2011 z dnia 17 marca 2011 r. Obszar oznaczony jest symbolem 42MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przedmiot licytacji oszacowano na kwotę 403 400 zł
Cena wywołania wynosi 302 550,00 zł i stanowi 3/4 sumy oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
tj. 40 340,00zł. Rękojmia powinna być złożona w formie przelewu na rachunek bankowy Komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika
BNP Paribas Bank Polska S.A. 72 1600 1462 1828 0895 4000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem dokładnego terminu, oraz w kancelarii obejrzeć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności
Komornik Sądowy
Mirosław Fiałkowski