Obwieszczenie o licytacji w trybie uproszczonym

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 kwietnia 2021r o godzinie 12.00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda Mirosława Fiałkowskiego, mieszczącej się w Luboniu przy ul. Szafirowej 5 odbędzie się :
p i e r w s z a   l i c y t a c j a
gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonych w Poznaniu przy ul. Okopowej 6, dla których Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi KW PO2P/00086913/0.
Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej Poznania przy ul. Okopowej, będącej drogą utwardzoną asfaltem, o niskim, lokalnym natężeniu ruchu. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zarówno kilkudziesięcioletnia jak i nowo wybudowana oraz tereny niezabudowane. W bliskiej odległości znajduje się przystanek komunikacji miejskiej autobusowej, natomiast w odległości ok. 800 metrów pętla tramwajowa „Starołęka”. W promieniu 1 km mieszczą się niezbędne punkty handlowo-usługowe.
Nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki nr 67/1 o powierzchni 1228 m2, o kształcie regularnym, prostokątnym, wydłużonym oraz płaskim ukształtowaniu terenu. Ogrodzenie wykonano w części frontowej z ozdobnych przęseł stalowych znajdujących się na podmurówce, a w pozostałej części z siatki handlowej na słupkach stalowych. Dostęp na teren nieruchomości możliwy jest za pomocą dwóch bram przesuwnych oraz dwóch furtek wykonanych z ozdobnych przęseł stalowych. Część niezabudowana jest porośnięta roślinnością ruderalną i nie została utwardzona. Uzbrojenie stanowią następujące sieci: energia elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.
Pierwotnie przedmiotowa nieruchomość była zabudowana budynkiem mieszkalnym, który został zaadoptowany na sklepem ogólnospożywczy. Następnie zgodnie z decyzją nr 2114/2008 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 września 2008 roku, zatwierdzony został projekt budowlany i wydano pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku handlowo – biurowego na terenie nieruchomości przy ul. Okopowej 6. Rozbudowa budynku została rozpoczęta kilka lat temu, obecnie nie jest kontynuowana. Zaawansowanie inwestycji określono na poziomie 38,3 %. Zgodnie z projektem budowalnym obiekt ma posiadać dwie kondygnacje nadziemne (parter oraz piętro), nie ma być podpiwniczony, a poddasze ma być nieużytkowe. Zgodnie ze stanem nieruchomości na dzień wizji lokalnej wybudowano m.in. klatkę schodową prowadzącą na poddasze obiektu oraz stworzono otwory okienne, których nie uwzględnia w dokumentacja projektowa dołączona do ww. pozwolenia na budowę. Do budynku mają prowadzić liczne drzwi oraz bramy. Na kondygnację piętra dostęp zapewniają dwie niezależne klatki schodowe, nie związane funkcjonalnie z kondygnacją parteru. Obiekt posiada dach dwuspadowy, kryty blachodachówką. Obiekt został częściowo zabezpieczony przed dostępem do niego osób nieupoważnionych i pomimo wstrzymania prac budowlanych charakteryzuje się dobrym stanem technicznym. Nie zaobserwowano oznak ponadprzeciętnego zużycia technicznego budynku.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego „Starołęka Mała”, uchwała o zatwierdzeniu LXXIV/603/II/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku, publikacja w dzienniku urzędowym Rocznik 1998 poz. 202 z dnia 30 lipca 1998 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w przeważającej części na terenie przeznaczonym pod usługi (symbol: 5U) oraz częściowo w część północnej na terenach zieleni (symbol 7ZP).

Przedmiot egzekucji oszacowano na kwotę 812 300,00zł brutto.
Cena wywołania wynosi 609 225,00 zł i stanowi ¾ ceny oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj.
81 230,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
72 1600 1462 1828 0895 4000 0001
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie lub przedmiotów razem z zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarówLicytacja odbędzie się na podstawie art.1013.6 kpc. Zgodnie z treścią art.869 kpckomornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie zaofiaruje wyższej ceny. Zgodnie z treścią art. 871 kpc nabywca po udzieleniu mu przybicia będzie obowiązany do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym reszta ceny powinna być uiszczona komornikowi do godziny dwunastej dnia następnego.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem dokładnego terminuoraz przeglądać w kancelarii komornika akta sprawy oraz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Cena wywołania: 812300,00 zł
Data licytacji: 2021-04-29