Licytacja nieruchomości sygn. Km 2501/15

O B W I E S Z C Z E N I E  O  L I C Y T A C J I  N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lipca 2019r o godzinie 11.30 w sali nr 8 Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę w Poznaniu przy
al. .Marcinkowskiego Karola 32,odbędzie się
pierwsza l i c y t a c j a

nieruchomości lokalowej nr 5 (lokalu użytkowego) położonej w Poznaniu przy ulicy Dolina 5D dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO2P/00252033/2 wraz z udziałem wynoszącym 1010/689022 cz. w nieruchomości wspólnej
( prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności w częściach wspólnych budynku), zapisanego w księdze wieczystej KW nr PO2P/00013218/6.

Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal położony jest przy ul. Dolina. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogami asfaltowymi ulicą Dolina, o niskim lokalnym natężeniu ruchu. Bezpośrednie sąsiedztwo budynku, w którym zlokalizowany jest lokal użytkowy, będący przedmiotem wyceny, stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz punkty handlowo-usługowe. W dalszej odległości mieści się Centrum Handlowe Stary Browar, ul. Półwiejska oraz Stary Rynek. Rejon ten należy określić jako dobrze skomunikowany z pozostałymi częściami miasta Poznania (w sąsiedztwie mieszczą się przystanki komunikacji autobusowej i tramwajowej).

Budynek, w którym zlokalizowany jest wyceniany lokal, jest to budynek kilkunastoletni, wybudowany w technologii tradycyjnej. Posiada sześć kondygnacji nadziemnych. Na parterze mieszczą się lokale handlowo – usługowe, a na pozostałych kondygnacjach lokale mieszkalne. Stan techniczny budynku określono jako dobry. Dostęp do lokali użytkowych odbyta się z zewnątrz budynku.

Lokal użytkowy nr 5 położony jest na parterze budynku w ciągu lokali użytkowych, usytuowanych wzdłuż ul. Dolina. Obecnie lokal użytkowany jest jako lokal usługowy. Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z ulicy i posiada przeszkoloną witrynę wychodzące bezpośrednio na ul. Dolina. Na układ funkcjonalny lokalu składają się następujące pomieszczenia: pomieszczenie użytkowe oraz WC/pom. techniczne. Powierzchnia użytkowa: 10,10 m2. Standard wykończenia wnętrz korzystny.
Przedmiot licytacji oszacowano na kwotę 84 400,00zł

Cena wywołania wynosi 63 300,00 zł i stanowi 3/4 sumy oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
tj. 8 440,00zł. Rękojmia powinna być złożona w formie przelewu na rachunek bankowy Komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika

PKO BP S.A. I O/POZNAŃ 22102040270000160202903532
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem dokładnego terminu, oraz w kancelarii obejrzećodpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności
Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem

Cena wywołania: 84400,00 zł
Data licytacji: 2019-07-18